old UHDAS icon:

old UHDAS icon

new UHDAS icon:

new UHDAS icon